Kunsthandel Art Dumay verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Kunsthandel Art Dumay registreert enkel de gegevens die nodig zijn voor haar dienstverlening.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Art Dumay is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan om deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-5-2021

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Factuuradres;
 • Afleveradres;

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kunsthandel Art Dumay verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestelling en/of betaling; Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om kunstwerken en diensten bij u af te leveren;

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kunsthandel Art Dumay bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In het algemeen wordt een termijn aangehouden van maximaal 7 jaar in verband met fiscale aspecten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kunsthandel Art Dumay verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, ter boekhoudkundige verwerking van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Nieuwsbrief

Wij bieden u een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze producten/diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kunsthandel Art Dumay gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@artdumay.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . Kunsthandel Art Dumay wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kunsthandel Art Dumay neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@artdumay.com.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen wijzigingen inzichtelijk maken en op onze website publiceren.